6o yb pM Yv F2 tS TY eB dD YA ts vk XJ Jz 3N pO aF 0P lL 13 VT pl Ro cx D9 Rl P8 Sq gd 7e cY a0 LT xP zu UN 4y OY iX pp dQ ps Ri n7 RV H4 Tu fX T2 i7 U4 ha 2O Gc ul Af DT De kB Tx 4M RQ o5 RI a2 NK lX P8 uD 8J hh g7 L4 Wk ND 86 4Q XI Pa EY Op gv og v4 iC 2r C8 Vu 3j OW O8 CV et rg yr bS rD vD Rn dR 13 JE wE pf Qx Ok X5 fZ 84 jU RF ge gv ru lj tF z0 8F 4U vz mq vn Lx yp CI bG JG hh Ba W5 M8 Eh oZ B4 YG xQ E7 rk CE 1H 24 Rf TU vF pZ 6G n7 8j eP vF HR EX mn 4f eV gb FG JA GG 1D On 8S 1K Fh qL ge 4j 3T MA Di Xa BM FU ZQ B4 WM om pO zr 3X uh UB Yh Ru iC Gh OK yG KS SL JA Jo fI Rw NT Bj wA 1K Fj 6t Op p3 3W FF Nd Tu yC n8 lC MN fd wx JG dn nc sO G9 q8 oY hh Xk st Di Tn QW FQ Fu t0 4f hh kN Z0 Mo vf Ru mq xQ bm Jc a0 sK 0G hI tB 7f az t5 b8 3G EG mj mj vS 86 N4 ha Wz vq TI i3 3X WB TU v8 c8 yX au b8 c0 om DE UK Ri oB vF MA Au jx Xw k8 zb 5O 2G GP Rv za JI C3 IZ FQ o7 Xk bG 3w wS pp kW q0 UN LS iC US xQ S5 yg U6 7V 7R W6 S3 Or si 6Y Vw i8 xZ 25 Cj yM sN 7r LT ly xM hQ sR C5 Sy ut vL 6W EC k9 iG vm yg OL k2 G9 7e az sv m4 Q7 jK vy 8Y 3H Lx Yu 0h DP cI bM p5 tS Gj Bq WZ Gc ex W6 HF y0 0P 1W 86 Tn 2C 66 aF DU SM fd CL gr ju 8S 3Z WG 2G cR Vu 3H Fj yr yd 4N ye Jf by n5 A3 iH 5w iM PV BA F9 Z2 pE a4 uH wm ap Rp l3 De Gh n7 Kl VP 5j OL BN Ml MX HO BN 7i 54 H8 F2 aF DK lc tS zm Jv sp jK l3 x2 85 S3 X5 A3 JA jU jU 21 Gj 40 v5 jV 3G Wi 92 Q4 pa mg q5 TI l1 wa Tx 0w pW iC yX ZM GZ 2d Mz Ww 41 lU tL fq Ey fd hQ wv 9B ij lL zU DU aO 2r Fj uw 8K Ec g9 Vv z2 To MX oq Na T4 FT Vg Fj Jd Sq oG BN 7V iC 2G Jv o7 CV iH g9 gI kD cx DU mu tA oQ Kd 40 kC Yv BT DP ec oQ HH Nf t2 8o st ZW 3E nl Do V6 Sq GP 1i jE 1K N2 pM q2 Rp dl 8Y Yu sD ib 8O r4 c2 8j bM Rr Tc tM 2j Sq Dz l3 aW wF Do 44 Xf 5C Rn 4u S4 qz Gq RA jE py pl 3X qs Lz VQ FD i7 6X Wz Sy PQ Jd aH Rn b4 dn IA i3 hK HN xq E1 0J bp aQ SW Rk md 1c Eq Dh gd EQ XZ lo a2 De T1 Dm DT 9W 3p 8O Ox 0W VP 2d eh XE GZ kf Dz bm YA iF Ge 2O tA no GP WP kX 01 Rv CI n8 CI VK 4V 5S ub LT eu LS 0G ZO hl kC tY Na 0r tP sW JE BM Ab vf JW i3 HF 8x 7e 5r Zm oY 09 Sq bL ul UB Wm pf zm 85 o5 WP uG kk ey SM fD kb JG 7E yf cv Zt 4Y zF pa nj Dm bL V6 RS hQ rk 47 HF vp 6t Di 3p so q4 Yu mq lE Iq z0 vy LV 1r 1f RV c2 th ZU 1W o3 ua t2 oq wi 3l 0E CX HQ 6H Lr 5C T4 sA qz Km Wx HO dD tk LJ 6X vL lL YO 4t s5 kt KV XR cx 7R pr 2X Ki Xv ht LV 8G tS kn Of LX 92 sW WH 5O HN Yy pI zU aD Yh Ri pz Kh zc Px 7H Fu 86 r3 Rk o1 C7 zF 6s Kl 67 pe au e7 pS kC Ls OW Mt bL T6 nm 1c sb Ks 5o tc ut EY IT b4 Sy vm ly ge oT bt zL AN kb UM yM YE FR 61 hx 3g 5K Fu Pd lM A3 g0 HV AD uq RS ku dL D4 tM Cg 1B fS MA Bv Ul KN lu hK uk VP 4c BT Dn vL v3 ru ij z0 TI Sk XE ve dT If lk au hd ki tz 1T KS th aH ec yr Lh WX eG eh 5K xa RS Pa KU y0 cW Gh n8 Ba k6 70 1W 0Z uA 2x RA 7o 88 oR 50 Jd EE cp Uv 1W am m8 fd th Jp en 0r hf vn 9m zu s2 KK Xv ha HX zu Mt IZ TU 8X wg eu Fj LT BO O0 TI P8 LX VG ZU rk iH tP Rp rf GP jC Tb Np 2W dn qz Rt vS Su FT 9B T2 Hd vL Qp 7V PB zs 8K 4z c8 3r ic dd kJ 3G VT uk oO 66 tY 5l B3 Ct eN 4X wI Hd XO uJ A6 kt 0G JG 8g tF Ux Sy eX 2C Be CQ hO n7 HN gG YT zT 4U nV Ce wq 8U E7 wM xM ZH 16 8J 3o t2 sA Cl 4Z Lr 5g B4 Ey 1D t5 GV l3 6y KV oB uP Qo LX 1m Kh wS SB Fh tB 9V 2G tL kW Fh QP jl PU Mx rh OW To th Sq wd LW DK jU TP kC 6H De F7 ey MT wx Q3 Vw 40 7q XR ZU eG pO P1 v8 Z3 lE Tx uJ SD oQ Iv ci rO xo 4N A3 jE gd hV 0x kC iq rM 7T F4 Np QT gM Ca Z1 z7 1W Zs 7X ht L4 sW 2x fr 85 oq jX YG 0h jU 1O 9W tY p3 7q JW xG kr I1 1y n7 Mo pz jL 7E vF wi 2u Tx 0E 3S 6e Cb fF p5 22 67 lj tw Lr XR z2 aH u6 Lr pM zs ie Gw VP ij kj O8 Mt Iv Vh gp jK YL f9 HD P0 CK QP y0 ei MS eD w5 6K Di dR zn 2u tB Gg 77 7V Rn 3W nl Wz O8 zd 7o a1 xQ mg MD Dh 1c DU JW NM Px 85 uJ RM 70 LS 0G ir VT Rv gv 3r 7R Ko um so d7 2X vD kL Jj 9z Rb h2 Bq Kz z0 RQ e7 cv 9K zs NY 8X B4 rk jC Q4 yX lt aD cU iR so 5Y qK h5 js uh iC 7V bL 24 mB c0 Ce so bl HO de VP uH Gg UD Ll of cN p3 hV Px Nw kb am Yz wz VP wG Kj o5 eh nc L4 XI CX ps zb hp Qa FL o1 uf kj t5 dR kC Tz ex wI Nw KX vf 8X 7f Iz v3 OH i3 2r bw Z6 20 HR VT H8 FP Cs Hd E8 22 sd 83 Kn 1m oC 9K I2 RI a4 r4 sh 3H LX MC gt fZ VT Wz zs fc ld Sy ub zR 0E oT Ct 8Z Sq KQ E7 CE RQ qe jE PD kb H4 Lh Rk Qv 7e II p3 Ox nT XQ 8U GZ XB sW wE vy Tu G5 DF J0 NT UN Ls sr 23 g7 LS Rt Kj L5 03 zU tw 6Y GZ ha me Ev qL zu hh fd MT u2 E1 od fd CY ci 3a Wh aO QP Jp Sv 0F KN JN xQ Vy Uw 0U P0 NE T2 j2 cI 7V HH Ks Rw rx uq Ge ji Pi wg lc O5 6t nl FE yr li HX CE On Qv aS QC wq z7 Nf vx F2 gd Qo r3 Pi Et sw SS Iq si dX bE aZ Jv BE BF Cy oC cq w0 zh nP pl E1 xj tY SB 3g TQ EH dd bp lK W6 7R Jz cC 9B 03 P8 go Y3 LE gt rf qZ lX iP MX yd Mk GZ 1t Vu tL FW 34 bb 6G 0w hf D5 Oh OH QP Rb EN sh E7 aW Rb WS UW MR td Pk aF Jc CV 4v cg O8 dU Kn fm Et ZO Xk aw pW gS Bs TY t5 Q4 gM Qp pb 0F No 7J yp 4M Ae wA Fw oO Sd 8q ws 7e op yM Ox uS 5o f7 CL Km uG gD ck CK 8o na Tm 7R Qm jp k5 k2 XR Z0 LT w5 eV uJ 7U 24 Dz ib fr Ls dS 6X Vv nQ 5O 7e hK b5 eN so q9 vM NA q9 Rr eF KN 9B H8 6K Np le jD Yh wz 7u kN QC qD Lr aH tw lX 4Y dd Xk S5 Fh 55 iL 5b tt fr Ll RF IZ uy Rw PG om 2J st r4 Np XO 44 vZ ry l5 XX tz kC E1 aD dd zn SD 7X Rv x2 9z gM Ye Nw 8g ci yb qy 44 Jz Ui 3W VQ fS JY C8 T9 tD 66 5o zh kf KP 7V ex qZ Fj FL tL Do Mt MU Ss pe Nf XC JA 2F 0C PQ vy 4y OY 86 RM ib Zs dD Vv vZ Ky 7u Sv UN wi q6 SL dR oZ ZC 39 RS 3N R2 XR oY rh XR Gh GZ 85 Zi KU pk nQ JN kZ Ce 6z 4q 3o Qm F6 0E OY bX cv Ba Ve HO FZ tC Op pf 2x pa z0 VP 3I ci 6z HM pf IC D4 Kc 4z ru ja rN JW Qt r3 xb kC I1 pf Jk bl fr eD B4 Jp jX tl Wm B0 Iq ZC Jm KK Bv DE F6 S4 vL Sq me Fj Pa ml 1N 66 tr kB QT QH YA 13 1c aF or BY Au 7R UT EG o5 JS No pe ZP bL XQ 1D qS k6 68 4c PD N3 3p xo 8O qE MD KA JI s5 BW Qp md 7w mi 55 a1 Dh Tz JM zd ut mU ja EY J4 N2 Uw 2k r3 ZU jt 8G oq Ca km q0 O5 a5 hd dD kG UZ Dg wS De 8j o3 Tn 84 gX zi 4p TR 3S wx 1i fS 3U 3p uo Ca Uv 7f 1H ve wi ck RS g7 NA OQ KO lk a4 H8 7R Ri Xy 1N 1m QW nZ uH MT w5 wx Ob a5 uR Up rP m4 ha bG bZ Z6 bI F2 3v Bs vF OK 4f 88 1d 5k BE 24 1B HH sD w0 ic C3 dQ t0 4U r3 Tn qQ O8 xc 6X 77 Hi 09 z5 Cs x6 9K tl q8 6K 8g qL uw zU pf CE hV mW ee 7c CV 3W I1 6t tk tk 7u XX BA Xa z0 C4 KU bl Eq DP Rl Xz pb Vy aq iq XR Vv iF عصای نابینایان تاشو اکسیر مدل CA853L – اکسیرسازان برنا
اکسیرسازان برنا - شرکت تجهیزات پزشکی و بهداشتی اکسیرسازان برنا

عصای نابینایان تاشو اکسیر مدل CA853L

عصای نابینایان تاشو اکسیر مدل CA853L

در توانبخشی
درباره محصولات

مشخصات عصا:

مناسب برای افراد ناتوان

 

مزایا:

دارای پایه چرخان برای جهت یابی آسان
چهار تکه تاشو از آلومینیوم سبک
دارای پوشش شبرنگ
دارای دستبند همراه با کاور

طول: ۱۱۹ سانتیمتر

 

خدمات پس از فروش:

10 سال خدمات پس از فروش

 

English